สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการให้องค์ความรู้เพื่อสอบต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนตอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง และเทคนิคการตอบคำถามเชิงสัมภาษณ์ โดยมี นายจตุรโชค ยวงอักษร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) สังกัด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นางสาว ชลิดา โสมสนวนนอก เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ชำนาญการสังกัด สำนักกิจการพิเศษ นางสาว กาญจนา ผิวงาม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาสังกัด คณะครุศาสตร์ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องออนไลน์ 20 อาคาร 11 ชั้น 2 และผ่านระบบOnline Zoom วันที่ 16 มิถุนายน 2566