Category: news

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (1 ก.ค 63)

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Home Café เวลา 10.00-12.00 น.

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากรงานทำบุญวันปีใหม่ 2563 (7 ม.ค. 2563)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลา สำหรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากงานทำบุญปีใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/789991.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9/2562 (18 ธ.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี… Read more »

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 8/2562 (7 พ.ย. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7… Read more »

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 7/2562 (16 ต.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนตุลาคม 2562 รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากกาประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 และในครั้งนี้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ที่ได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 (19 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”  เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สาย A ระหว่าง ทีมHome Bakeryแพ้ทีมLa-or snack1: 2คู่ที่ 2 สาย B ระหว่าง ทีม ครุศาสตร์ชนะ  ทีมสภาคณาจารย์  2 : 0โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก… Read more »

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (18 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)โครงการประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / September 18, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/741296.html

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (17 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม เทคโน-ซายแพ้ทีม ทีละสองดอก (ครัว)2: 7คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม G – siteชนะ ทีม Push Square5:3 และคู่ที่ 3… Read more »