กองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน […]

สภาคณาจารย์และพนักงานร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน หัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” (23 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 2/2562 และSummer/2562 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล (17 ก.ค. 63)

ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) (14 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทินพร แรมวัลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ […]

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 […]

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (1 ก.ค 63)

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Home Café เวลา 10.00-12.00 น.