Category: output

ผลงาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากรงานทำบุญวันปีใหม่ 2563 (7 ม.ค. 2563)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลา สำหรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากงานทำบุญปีใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/789991.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9/2562 (18 ธ.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 (20 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”มีประเภทกีฬา –กีฬาฟุตซอล (รุ่นทั่วไป) –กีฬาฟุตซอล (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) –วอลเลย์บอลทีมชาย –วอลเลย์บอลหญิง –กีฬาแบดมินตัน บุคคล ชาย –กีฬาแบดมินตัน บุคคล หญิง วันแรกนัดเปิดสนามได้จัดแข่งกีฬาฟุตซอล (รุ่นทั่วไป) ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1  ทีมสาธิตลอออุทิศ ชนะ ทีมเทคโน-ซาย 1 : 11… Read more »

ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดยบริษัทเจเอฟอี ไลฟ์

***สภาคณาจารย์และพนักงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม จึงได้เรียนเชิญบริษัทผู้ดูแลประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เจเอฟอี ไลฟ์) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อสักถามต่างๆให้กับบุคลากร ***้ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม***ต้องการทำประกันสุขภาพให้กับครอบครัว***คำถามอื่นๆ#สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (13 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (26 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/587273.html