Category: picture

ภาพกิจกรรม

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (1 ก.ค 63)

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Home Café เวลา 10.00-12.00 น.

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 (7 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แบบสำรวจโครงการการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานก่อนและหลังเกษียณแก่บุคลากรอาวุโสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รติญา นนธิราช ที่ได้ตำแหน่งวิชาการ ผศ. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / May 7, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/817036.html

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2563 (18 มี.ค. 63)

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (28 ก.พ. 63)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. …. เรื่องการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / February 28, 2020… Read more »

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 (25 ก.พ. 63)

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพด้านการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) เพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพทั้งทางด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการสถาบันตามพันธกิจได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องต่อบริบทของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา… Read more »

สภาคณาจารย์จัดโครงการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (20 ก.พ. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวงานการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มาบรรยายหัวข้อเรื่อง จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล “ผิดเพียงนิดชีวิตเปลี่ยน” พร้อมทั้ง ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 (19 ก.พ. 63)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานก่อนและหลังเกษียณแก่บุคลากรอาวุโสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / February 19, 2020… Read more »

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 (13 ก.พ. 63)

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำราญการ… Read more »