Category: picture

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 (19 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”  เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สาย A ระหว่าง ทีมHome Bakeryแพ้ทีมLa-or snack1: 2คู่ที่ 2 สาย B ระหว่าง ทีม ครุศาสตร์ชนะ  ทีมสภาคณาจารย์  2 : 0โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก… Read more »

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (18 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)โครงการประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / September 18, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/741296.html

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (17 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม เทคโน-ซายแพ้ทีม ทีละสองดอก (ครัว)2: 7คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม G – siteชนะ ทีม Push Square5:3 และคู่ที่ 3… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562 (17 ก.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา (12 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง , ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนเพื่อการศึกษา และรวบรวมข้อมูล พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 (10 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม สาธิตละอออุทิศชนะทีละสองดอก (ครัว)8: 2คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม Home Bakeryแพ้ ทีม Push Square2: 5 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 (5 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”                 เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิง คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม Home bakery  ชนะ ทีละดอก (ครัว) 2 : 1คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม วิทยาศาสตร์ฯ แพ้ ทีม สภาคณาจารย์ฯ0:… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 (3 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม ผู้บ่าวไทบ้านแพ้เทคโน-ซาย4: 5คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม SuanDusit Place แพ้ ทีม G-Site2: 3 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 (30 ส.ค. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาต่อเวลาอายุราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 ราย การพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30… Read more »

พิธีเปิดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ มสด. ประจำปี 2562” จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน (29 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29… Read more »