Category: report_etc

ประชุมคณะกรรมการคณะอื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562 (17 ก.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา (12 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง , ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนเพื่อการศึกษา และรวบรวมข้อมูล พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 (30 ส.ค. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาต่อเวลาอายุราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 ราย การพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30… Read more »

พิธีเปิดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ มสด. ประจำปี 2562” จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน (29 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29… Read more »

ประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (29 ส.ค.62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง แบบขอรับทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยทุกปี พิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ฯลฯ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(14)/2562 (27 ส.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(14)/2562  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณการคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุด เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พศิน) เพิ่มเติม… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 8 (20)/2562 (26 ส.ค. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 8 (20)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม เรื่องประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน เรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานกองทุนสะสมเลี้นงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / August… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562 (20 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 18 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด / In ภาพกิจกรรม… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 ส.ค. 62)

คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน  ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และนางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้านการศึกษา “Coding” สู่การปฏิบัติ… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 (26 ก.ค. 62)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน… Read more »