ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 (16 ธ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 (18 พ.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9(18)/2563 (21 ต.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ม.สวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 (16 ก.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(16)/2563 […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(16)/2563 (26 ส.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)2563 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 (22 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยผ่านระบบอนนไลน์ เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล (17 ก.ค. 63)

ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) (14 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทินพร แรมวัลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ […]

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (1 ก.ค 63)

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Home Café เวลา 10.00-12.00 น.

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 (7 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แบบสำรวจโครงการการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานก่อนและหลังเกษียณแก่บุคลากรอาวุโสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รติญา […]