Category: report_senate

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 (19 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”  เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สาย A ระหว่าง ทีมHome Bakeryแพ้ทีมLa-or snack1: 2คู่ที่ 2 สาย B ระหว่าง ทีม ครุศาสตร์ชนะ  ทีมสภาคณาจารย์  2 : 0โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก… Read more »

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (18 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)โครงการประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / September 18, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/741296.html

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (17 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม เทคโน-ซายแพ้ทีม ทีละสองดอก (ครัว)2: 7คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม G – siteชนะ ทีม Push Square5:3 และคู่ที่ 3… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 (10 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม สาธิตละอออุทิศชนะทีละสองดอก (ครัว)8: 2คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม Home Bakeryแพ้ ทีม Push Square2: 5 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 (5 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”                 เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิง คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม Home bakery  ชนะ ทีละดอก (ครัว) 2 : 1คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม วิทยาศาสตร์ฯ แพ้ ทีม สภาคณาจารย์ฯ0:… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 (3 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันฟุตซอล คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีม ผู้บ่าวไทบ้านแพ้เทคโน-ซาย4: 5คู่ที่ 2 ระหว่าง ทีม SuanDusit Place แพ้ ทีม G-Site2: 3 และคู่ที่ 3 (รุ่นอายุ 40… Read more »

พิธีเปิดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ มสด. ประจำปี 2562” จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน (29 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 (14 ส.ค. 62)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 เรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ Sport For Health 2019 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 (22 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง / July 22, 2019 เพิ่มเติม…http://www.dusit.ac.th/2019/709592.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 (10 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และการพิจารณาโครงการของอนุกรรมการคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) เพิ่มเติม..http://www.dusit.ac.th/2019/704120.html