Category: set2

สภาคณาจารย์และพนักงาน (พ.ค.62-พ.ค.65)

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 (7 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แบบสำรวจโครงการการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานก่อนและหลังเกษียณแก่บุคลากรอาวุโสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รติญา นนธิราช ที่ได้ตำแหน่งวิชาการ ผศ. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / May 7, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/817036.html

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2563 (18 มี.ค. 63)

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 12 (24)/2562 (24 ธ.ค. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  12(24)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/788145.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 (20 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณาลงนามความร่วมมือกับสถาบัน The British International… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 (17 ธ.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานสนับสนุนคณาจารย์ในการขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ UKPSF รุ่นที่ 2 การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  By พศิน อินทา เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/786421.html

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562 (13 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “A Proposed Model  for Developing Human Capital through Higher Education System to  Support the Belt and Road Initiative”  ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี  (ร่าง)… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562 (29 พ.ย. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนโรงเรียนการเรือน… Read more »

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 4(16)/2562 (28 พ.ย. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 )  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่ม (Group Claim Form) ของพนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. Read more »

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากรงานทำบุญวันปีใหม่ 2563 (7 ม.ค. 2563)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลา สำหรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากงานทำบุญปีใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/789991.html