ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

02-244-5694

wmmt2565@gmail.com

นางจารุวรรณ เซ็งแซ่

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

นางเบญญาภา  ยวงอักษร

เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

085-905-9998

02-244-5730

waratintasara@hotmail.com

นายปราการ รอดปรีชา

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

นางสาวธนัสนี สันติ

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ดร.วันดี สิริธนา

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

093-003-8364

02-423-9431

wandeepol@yahoo.com

นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

091-873-3434

02-244-5630

thinnagorn_chu@dusit.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

02-244-5360

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

091-025-4493

02-244-5630

นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

082-948-2379

02-244-5145

Beer_552537@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษณ์ ตำนานจิตร

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

นางสาวรัตนา บุญแสวง

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

นายธรา สุขคีรี

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน