ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 (12 มิ.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง) กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารยืและพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (10 พ.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องการหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี) เพิ่มเติม : http://www.dusit.ac.th/2019/661745.html

เข้าร่วมประชุมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 (25มี.ค.62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/607184.html