ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(12)/2563 (10 ส.ค.63)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (12)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม […]

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (4 ส.ค.63)

ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สำหรับกลุ่มที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพิ่มเติม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2563 (31 ก.ค.63)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ฯลฯ ณ […]

สภาคณาจารย์และพนักงานร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน หัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” (23 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 2/2562 และSummer/2562 […]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563 (23 ก.ค. 63)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563 โดยมีวาระเรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตำแหน่ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 (22 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยผ่านระบบอนนไลน์ เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล (17 ก.ค. 63)

ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) (14 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทินพร แรมวัลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ […]

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 […]