Sorry, no posts were found.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (13 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 (13 มี.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ฯลฯ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 2(36)/2562 (13 ก.พ. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(36)/2562  โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานโรงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะและการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(34)/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่13(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)โครงการอบรมความเป็นสวนดุสิตกับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง)โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและโภชนาการของพนักงาน และ(ร่าง)โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯลฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:พศิน)  เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/561312.html