ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(14)/2562 (27 ส.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(14)/2562  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณการคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุด เงินอุดหนุนทั่วไป […]

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 (27 ธ.ค. 61)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน […]