Tag: คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562 (13 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “A Proposed Model  for Developing Human Capital through Higher Education System to  Support the Belt and Road Initiative”  ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี  (ร่าง)… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(34)/2562 (15 ต.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(34)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การครบวาระการตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/761262.html

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562 (17 ก.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562 (20 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 18 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด / In ภาพกิจกรรม… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562 (23 ก.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม. http://www.dusit.ac.th/2019/710820.html

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(30)/2562 (18 มิ.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(30)/2562 โดยมีวาระ เรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4ปี ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มิถุนายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / June 18, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/691660.html