กองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน […]

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร (ออนไลน์)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และรับทราบปัญหาและข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน […]

กิจกรรม SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม

18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่าย) – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม โดย […]

อบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2)

18 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจรออนไลน์ พบศูนย์ตรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้พบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 (16 ธ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 (18 พ.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ […]