ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 (14 ส.ค. 62)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 เรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ Sport For Health 2019 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 (22 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง / July 22, 2019 เพิ่มเติม…http://www.dusit.ac.th/2019/709592.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 (10 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และการพิจารณาโครงการของอนุกรรมการคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) เพิ่มเติม..http://www.dusit.ac.th/2019/704120.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 (12 มิ.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง) กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารยืและพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (10 พ.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องการหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี) เพิ่มเติม : http://www.dusit.ac.th/2019/661745.html

1 2 9

1 2 4