สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการให้องค์ความรู้เพื่อสอบต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการให้องค์ความรู้เพื่อสอบต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนตอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง และเทคนิคการตอบคำถามเชิงสัมภาษณ์ โดยมี นายจตุรโชค ยวงอักษร […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5(11)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ […]

โครงการ “การให้องค์ความรู้เพื่อสอบในการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)”

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ ต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ณ 189 cafe อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom […]

สภาสภาคณาจารย์และพนักงานฯ จัดกิจกรรมสภาสัญญจร ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาสภาคณาจารย์และพนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนแนวคิดไปยังมหาวิทยาลัย โดยเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร #กิจกรรมสภาสัญญจร […]

กิจกรรม Health Check-Up การแปลผลการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Health Check-Up การแปลผลการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดย นพ.พชร […]

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “งานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร”

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการ “งานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร” โดยมี […]

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการของอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา […]