สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร (ออนไลน์)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และรับทราบปัญหาและข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ โดยมีช่วงเวลา ดังนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจรฯ ศูนย์การศึกษา ตรัง 15 ธันวาคม 2564… Read more »

กิจกรรม SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม

18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่าย) – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังสาระเกี่ยวกับการกินเพื่อชะลอวัย การดูแลร่างกายด้วยแพทย์ การรักษาสุขภาพตามแนวทาง IF… Read more »

อบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2)

18 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมชี้แนะให้เห็นกรณีศึกษาที่ควรตระหนักในระหว่างปฏิบัติงาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจรออนไลน์ พบศูนย์ตรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้พบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋วแต่แจ๋ว หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 (16 ธ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ 2 (ร่าง) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่าง) โครงการคณาจารย์และพนักงานใส่ใจ หนุนสู้โรคภัยด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ฯลฯ เมื่อวันพุธที 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By พศิน… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 (18 พ.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ฯลฯ และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9(18)/2563 (21 ต.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ตุลาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / October 21, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/851388.html