ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (10 พ.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องการหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี) เพิ่มเติม : http://www.dusit.ac.th/2019/661745.html

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 2 (9 พ.ค. 62)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี แล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฎดังภาพ

ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดยบริษัทเจเอฟอี ไลฟ์

***สภาคณาจารย์และพนักงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม จึงได้เรียนเชิญบริษัทผู้ดูแลประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เจเอฟอี ไลฟ์) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อสักถามต่างๆให้กับบุคลากร ***้ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม***ต้องการทำประกันสุขภาพให้กับครอบครัว***คำถามอื่นๆ#สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

เข้าร่วมประชุมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 (25มี.ค.62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/607184.html

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ตลอด 3 ปี ในรูปแบบวีดีโอ

ขอบคุณจากใจพวกเราคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

สรุปโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (13 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 (13 มี.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ฯลฯ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html