Author Archives: Surasit Songma

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 (14 ส.ค. 62)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 เรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ Sport For Health 2019 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 ส.ค. 62)

คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน  ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และนางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้านการศึกษา “Coding” สู่การปฏิบัติ… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 (26 ก.ค. 62)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562 (23 ก.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม. http://www.dusit.ac.th/2019/710820.html

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(19)/2562 (22 ก.ค. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 7(19)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 (22 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง / July 22, 2019 เพิ่มเติม…http://www.dusit.ac.th/2019/709592.html

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2562 (12 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่1(1)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ฯลฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/705553.html

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 (11 ก.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 11, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/704556.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 (10 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และการพิจารณาโครงการของอนุกรรมการคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) เพิ่มเติม..http://www.dusit.ac.th/2019/704120.html

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562 (28 มิ.ย. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี เรื่องการส่งรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี นับแต่ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / June 28, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/698334.html