Tag: ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 12 (24)/2562 (24 ธ.ค. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  12(24)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/788145.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 (20 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณาลงนามความร่วมมือกับสถาบัน The British International… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562 (13 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “A Proposed Model  for Developing Human Capital through Higher Education System to  Support the Belt and Road Initiative”  ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี  (ร่าง)… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562 (29 พ.ย. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนโรงเรียนการเรือน… Read more »

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 4(16)/2562 (28 พ.ย. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 )  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่ม (Group Claim Form) ของพนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 (30 ส.ค. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาต่อเวลาอายุราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 ราย การพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30… Read more »

ประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (29 ส.ค.62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง แบบขอรับทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยทุกปี พิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ฯลฯ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(14)/2562 (27 ส.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(14)/2562  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณการคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุด เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พศิน) เพิ่มเติม… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 8 (20)/2562 (26 ส.ค. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 8 (20)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม เรื่องประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน เรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานกองทุนสะสมเลี้นงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / August… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 (26 ก.ค. 62)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน… Read more »