Tag: ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562 (17 ก.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา (12 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง , ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนเพื่อการศึกษา และรวบรวมข้อมูล พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 (30 ส.ค. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาต่อเวลาอายุราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 ราย การพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 (14 ส.ค. 62)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 เรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ Sport For Health 2019 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 ส.ค. 62)

คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน  ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และนางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้านการศึกษา “Coding” สู่การปฏิบัติ… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 (26 ก.ค. 62)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(19)/2562 (22 ก.ค. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 7(19)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล… Read more »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 (22 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง / July 22, 2019 เพิ่มเติม…http://www.dusit.ac.th/2019/709592.html

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2562 (12 ก.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่1(1)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ฯลฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/705553.html

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 (11 ก.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 11, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/704556.html