ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 (16 ธ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ม.สวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 (16 ก.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(16)/2563 […]

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (11 ก.ย. 63)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. […]

สภาคณาจารย์จัดโครงการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (20 ก.พ. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวงานการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ […]

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 (31 ม.ค. 63)

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี […]

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562 (17 ก.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 […]

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา (12 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง , ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 (30 ส.ค. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 (14 ส.ค. 62)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 […]

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 ส.ค. 62)

คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า […]