Tag: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 (20 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณาลงนามความร่วมมือกับสถาบัน The British International… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 (17 ธ.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานสนับสนุนคณาจารย์ในการขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ UKPSF รุ่นที่ 2 การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  By พศิน อินทา เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/786421.html

จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 (22 พ.ย. 2562)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตสานปลาตะเพียน โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับชม และในโอกาสเดียวกัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์และนักศึกษา ได้ให้บริการจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแสดงดนตรีไทย… Read more »

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 11(35)/2562 (19 พ.ย. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดนโยบายการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/778139.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 8/2562 (7 พ.ย. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 3(15)/2562 (29 ต.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(15)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2562) ] รายงานผลการโอนเงินคงเหลืองบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 (25 ต.ค. 2562)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารบุคคล เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ เรื่องรายงานผลการประเมิตนเอง สภามหาวิทยลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/766365.html  

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 7/2562 (16 ต.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนตุลาคม 2562 รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากกาประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 และในครั้งนี้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ที่ได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต… Read more »

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 (27 ก.ย. 2562)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสำนักกิจการพิเศษ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาญาจักร (UKPSF)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์… Read more »

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 (19 ก.ย. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562”  เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สาย A ระหว่าง ทีมHome Bakeryแพ้ทีมLa-or snack1: 2คู่ที่ 2 สาย B ระหว่าง ทีม ครุศาสตร์ชนะ  ทีมสภาคณาจารย์  2 : 0โดยได้รับการตอบรับจากประชาคมชาวสวนดุสิตร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก… Read more »