Tag: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน หัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” (23 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 2/2562 และSummer/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 23, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/827787.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 (22 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2563 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยผ่านระบบอนนไลน์ เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 22, 2020… Read more »

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (28 ก.พ. 63)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. …. เรื่องการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / February 28, 2020… Read more »

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 (25 ก.พ. 63)

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพด้านการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) เพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพทั้งทางด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการสถาบันตามพันธกิจได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องต่อบริบทของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา… Read more »

สภาคณาจารย์จัดโครงการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (20 ก.พ. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวงานการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มาบรรยายหัวข้อเรื่อง จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล “ผิดเพียงนิดชีวิตเปลี่ยน” พร้อมทั้ง ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20… Read more »

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 (13 ก.พ. 63)

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำราญการ… Read more »

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 (1 ) (4 ก.พ. 63)

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานกรรมการสรรหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องร่างกำหนดการดำเนินการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่อมเติม http://www.dusit.ac.th/2020/799292.html

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 (31 ม.ค. 63)

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และประเด็นสำคัญที่ควรทราบ การพิจาณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. … ฯลฯ ทั้งนี้ในช่วงเช้าก่อนการประชุม สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดพิธีสักการะหลวงปู่ชัยมงคล… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (30 ม.ค. 63)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มกราคม… Read more »

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(10)/2563 (15 ม.ค. 63)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(10)/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนมกราคม 2563 แผนกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ก่อนการประชุม ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์… Read more »