ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9(18)/2563 (21 ต.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ […]

สภาคณาจารย์และพนักงานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” (9 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดโครงการ “วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 […]

สภาคณาจารย์จัดโครงการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (20 ก.พ. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวงานการอบรมส่งเสริม จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ […]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 12 (24)/2562 (24 ธ.ค. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  12(24)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ […]

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 (20 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ […]

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 (17 ธ.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานสนับสนุนคณาจารย์ในการขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ UKPSF รุ่นที่ 2 การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น […]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 4(16)/2562 (28 พ.ย. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากรงานทำบุญวันปีใหม่ 2563 (7 ม.ค. 2563)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลา สำหรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากงานทำบุญปีใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/789991.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (18 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 […]

พิธีเปิดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ มสด. ประจำปี 2562” จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน (29 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก […]