กองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 (16 ธ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 (18 พ.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ […]

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ม.สวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 (16 ก.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(16)/2563 […]

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (11 ก.ย. 63)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. […]

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มสด ครั้งที่ 2/2563 (10 ก.ย. 63)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU […]

สภาคณาจารย์และพนักงานร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน หัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” (23 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 2/2562 และSummer/2562 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล (17 ก.ค. 63)

ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 […]

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) (14 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทินพร แรมวัลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ […]