Tag: สภาคณาจารย์และพนักงาน

คณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน หัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” (23 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนรู้และแบ่งปันรูปแบบการสอนและการสอบที่สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการประชุมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวแทนจากคณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ “สวนดุสิตฝ่าวิกฤตการศึกษาในยุค New Normal” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 2/2562 และSummer/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 23, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/827787.html

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล (17 ก.ค. 63)

ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) (14 ก.ค. 63)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วัคซีนทางการเงินหลังโควิด-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทินพร แรมวัลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / July 14, 2020 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/825622.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 (19 ก.พ. 63)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานก่อนและหลังเกษียณแก่บุคลากรอาวุโสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / February 19, 2020… Read more »

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 (13 ก.พ. 63)

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำราญการ… Read more »

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 (31 ม.ค. 63)

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และประเด็นสำคัญที่ควรทราบ การพิจาณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. … ฯลฯ ทั้งนี้ในช่วงเช้าก่อนการประชุม สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดพิธีสักการะหลวงปู่ชัยมงคล… Read more »

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (30 ม.ค. 63)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มกราคม… Read more »

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(25)/2563 (20 ม.ค. 63)

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(25)/2563 ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  1(25)/2563 มีวาระเรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 และ… Read more »

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(10)/2563 (15 ม.ค. 63)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1(10)/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนมกราคม 2563 แผนกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ก่อนการประชุม ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์… Read more »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 11(23)/2562 (25 พ.ย. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 11(23)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด  5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/781937.html