Sorry, no posts were found.

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(33)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่12(33)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง(ร่าง)โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และโภชนาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการอบรมความเป็นสวนดุสิตกับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/547938.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(32)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(32)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนตุลาคม 2561  การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2560-2562 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่10(31)/2561-เลือกประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่10(31)/2561 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / October 1, 2018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่10(31)/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า ในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 8(29)/2561

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 8(29)/2561 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่8(29)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health) ผลการดำเนินงานโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (รอบ 1 ปี ตั้งแต่ เมษายน 2560 – เมษายน 2561) ฯลฯ ณ…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(28)/2561

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(28)/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(28)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2561 และเรื่องสรุปผลรายการผลการดำเนินงานโครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว…

Sorry, no posts were found.